مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آلمان

کم ریسک ترین راه های سرمایه گذاری در آلمان

آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد در قاره اروپا، چهارمین کشور جهان براساس تولید ناخالص داخلی و ششمین کشور جهان براساس سرانه تولید ناخاصل داخلی- برابری قدرت، دارای یک سیستم اقتصاد اجتماعی بازا بسیار توسعه یافته است.