شرایط و آثار ابطال رای داور
شرایط و آثار ابطال رای داور

چگونگی تشخیص مالیات و حل اختلافات مالیاتی شرکتهای تجاری
چگونگی تشخیص مالیات و حل اختلافات مالیاتی شرکتهای تجاری

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: از تنظیم اظهارنامه تا حل و فصل اختلافات مالیاتی
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: از تنظیم اظهارنامه تا حل و فصل اختلافات مالیاتی

WIPO National Workshop on Building Respect for Intellectual Property (IP) for Law Enforcement Officials
WIPO National Workshop on Building Respect for Intellectual Property (IP) for Law Enforcement Officials

3rd ICC Africa Conference on International Arbitration
3rd ICC Africa Conference on International Arbitration